Firmele trebuie sa faca o „analiza de risc la securitate fizica”, în caz contrar fiind pasibile de amenzi cuprinse între 10.000 de lei şi 20.000 de lei. 

Firmele înfiintate înainte de iunie 2012,  au primit o amanare pana la 1 iulie 2018, celelalte fiind, oricum, obligate să facă această analiza in momentul inceperii activitatii. Potrivit HG 437/2017, act publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017 „Termenul (…) privind obligatia elaborării analizei de risc la securitate fizica de catre unitătile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (…), înfiintate pâna la data de 16 iunie 2012, se proroga pâna la data de 1 iulie 2018”

Ce este analiza de risc la securitate fizica

Activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

După alegerea metodei și a instrumentelor de lucru, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc. Urmează cea de-a treia etapă, evaluarea riscului, în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de început. Ultima etapă este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, în acest moment se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Cui se adreseaza analiza de risc la securitatea fizica

Fac obiectul analizei de risc la securitate fizica: Toate societăţile „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor” conform Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Cand se efectueaza analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

 • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatii.

Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de  01.07.2018.

Cine o realizeaza

Analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

În momentul solicitării unei oferte pentru realizarea analizei de risc, unii evaluatori cer informații referitoare la tipul firmei sau al unității. Pot fi cerute informații diferite în funcție de tipul unitații: pentru unitățile de interes public, unitățile de creditare (bancară sau non-bancară), ATM-uri, centre de procesare, case de schimb valutar, case de amanet, magazine de bijuterii, magazine de arme și muniții, unități poștale, stații tip carburanti, spații comerciale mai mici de 500 mp, respectiv mai mari de 500 mp, săli de jocuri și casierii furnizori utilități. De asemenea, un element important îl reprezintă și numărul de unități pentru care este solicitată evaluarea, precum și suprafața sediului și caracteristicile acestuia (sediu nou, sediu existent care are măsuri de securitate implementate sau sediu existent care nu are măsuri de securitate implementate).

Documente necesare

Pentru analiza de risc la securitatea fizică sunt necesare mai multe documente printre care:

 • certificat de înregistrare al societăţii;
 • certificat constatator;
 • acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);
 • extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil;
 • schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;
 • autorizații legale;
 • instrucțiuni și proceduri PSI și SU;
 • contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);
 • instrucțiuni și proceduri de mediu;
 • instrucțiuni/proceduri de acces;
 • planuri, instucțiuni și proceduri securitate;
 • existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;
 • licențe pentru societatea de pază;
 • contract de monitorizare și intervenție;
 • contract de pază;
 • plan pază;(doar pentru paza cu agent)
 • contract de monitorizare video;
 • aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);
 • licență societate instalare sisteme tehnice;
 • proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc.);
 • planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);
 • registru de riscuri;
 • plan de management al riscului.

Sanctiuni

În cazul încălcării obligaţiei de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
Cazul în care o societate nu implementează măsurile recomandate în analiza de risc la securitatea fizică sau le implementează parţial constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.